Üdvözöljük osztályunk honlapján!

 
A tudományos és egyetemközi kapcsolatokat felügyeli: Dr. Faragó István dékánhelyettes
 Osztályvezető: Demeter Mária
     Az osztály feladatkörei:
Doktori ügyek:- Képzéssel kapcsolatos ügyintézés
 - Fokozatszerzési eljárással kapcsolatos ügyintézés
 - Külföldön szerzett fokozat honosításával kapcsolatos ügyintézés
Habilitáció:- Habilitációs eljárással kapcsolatos ügyintézés
Nemzetközi kapcsolatok:- Hallgatói, oktatói mobilitással kapcsolatos ügyintézés
 - Külföldre történő kiutazások adminisztrációja
Pályázatkezelés:- Pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés
 

ERASMUS
ERASMUS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pótpályázatot ír ki a 2014/2015. tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.


A pályázat célja:

Az Erasmus program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (lehetőséget kapnak arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe intézeti/tanszéki engedéllyel beszámíthatók), valamint külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, non-profit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni. A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése, illetve a szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat és/vagy a szakmai gyakorlatot a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon - beszámítja.
Az Erasmus-program keretében külföldön teljesítő hallgatók:
• részképzés esetében 3-10 hónapot, szakmai gyakorlat esetében 2-10 hónapot töltenek külföldön;
• a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
• itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
• külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen). A külföldön teljesítendő kreditszám félévente átlagosan 20-30 ECTS, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszám félévente 20 kredit. PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében;
• szakmai gyakorlat esetében a fogadó ország munkaügyi szabályainak megfelelő főállású heti óraszámban dolgoznak (ez általában heti 35-40 óra);
• külföldön teljesített szakmai gyakorlatukkal az itthoni szakmai gyakorlatuk egy részét vagy egészét teljesítik (a tanszék és a fogadó szervezet a hallgatóval a kiutazás előtt megállapodik arról, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat során milyen tevékenységeket, feladatokat fog teljesíteni);
• Erasmus-ösztöndíjban is részesülhetnek (minimum 3, maximum 5 hónap).
A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények és a szakmai koordinátorok listája a Neptun Erasmus pályázati felületén, kari koordinátoroknál és a kari honlapokon, a karokon kifüggesztett kari pályázati felhívásokon, valamint a www.elte.hu/erasmus honlapon is elérhető.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:
- magyar állampolgársággal vagy regisztrációval vagy letelepedési engedéllyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
- a minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább másodévesek (alapképzésben két lezárt félév, mesterképzésben egy lezárt félév kell);
- abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n;
- valamint megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatásra pályázhatnak (bővebb információ: www.elte.hu/erasmus/hallgmob).

Elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege:

A pályázaton nyertes hallgatók 1 szemeszter időtartamra kaphatnak támogatást.
A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap, szakmai gyakorlat esetében legalább 2 hónap. Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól. A 2014/2015. tanévi ösztöndíjak összege:
• Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Írország, Lichtenstein, Norvégia, Olaszország, Svájc, Svédország egyetemeire utazók számára havi 500 euró a részképzés esetén és 600 euró a szakmai gyakorlat esetén;
• Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára havi 400 euró a részképzés esetén és 500 euró a szakmai gyakorlat esetén;
• Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Románia, Szlovákia, egyetemeire utazók számára havi 300 euró a részképzés esetén és 400 euró a szakmai gyakorlat esetén.
Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinttartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges. A részképzésre kiutazó szociálisan rászoruló hallgatók kiegészítő támogatást kaphatnak, a pályázati felhívást az EHÖK fogja közzétenni a nyár folyamán (pályázati határidő várhatóan 2014. augusztus vége lesz).

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően legkésőbb 2014. szeptember 19-én 12 óráig kell benyújtani a kari Erasmus koordinátornak. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el legkésőbb 2014. szeptember 26-ig. A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza. Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.
A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):
• szaknyelvi ismeret;
• tanulmányi eredmény;
• szakmai tájékozottság és aktivitás;
• kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
• Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
• beérkező Erasmus hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.
A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus programban.
Fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat, vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik. Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit. E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium használati díj, vagy könyvtár látogatási díj fizetése alól.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

Erasmus részképzés esetén csatolandó dokumentumok:

- Önéletrajz (magyarul és angolul vagy a tanulmányok nyelvén)
- Tanulmányi terv/Motivációs levél (magyarul és angolul vagy a tanulmányok nyelvén)
- Nyelvvizsga bizonyítvány
- Ha nem EU állampolgár, letelepedési engedély vagy tartózkodási engedély másolata

Erasmus szakmai gyakorlat esetén csatolandó dokumentumok:

- Önéletrajz (magyarul és angolul vagy a tanulmányok nyelvén)
- Tanulmányi terv/Motivációs levél (magyarul és angolul vagy a tanulmányok nyelvén)
- Tervezett tevékenység leírása a fogadó intézményben (magyarul és angolul vagy a tanulmányok nyelvén)
- Fogadó nyilatkozat a gyakorlati intézménytől (idegen nyelven, angol vagy német)
- Nyelvvizsga bizonyítvány
- Ha nem EU állampolgár, letelepedési engedély vagy tartózkodási engedély másolata

További információk, pályázati adatlap és mintadokumentumok megtalálhatók:

www.elte.hu/erasmus/hallgmob


Doktori képzés // 2014-08-29T11:22+01 // Szerkesztette: Demeter Mária
Oldal:       >>  
Hírkategóriák

Határidők

A kar akkreditált doktori iskolái

Üdvözlet

Keresés ELTE TTK TEO

Nyelv kiválasztása

ELTE TTK TEO 2006-2014